MIZUTANI Ambassador ミズタニアンバサダー

MIZUTANI Ambassador

Một đại sứ là một thợ làm tóc có kiến ​​thức về kéo và có thể đánh giá chính xác và có thể tư vấn ý kiến ​​cụ thể về phát triển sản phẩm. Đại sứ của chúng tôi đang biểu diễn tại các hoạt động giáo dục, chẳng hạn như hội thảo hoặc học viện. Họ là người thử nghiệm lĩnh vực MIZUTANI.

+84 948 001133