HAIR CUT RAZOR

HAIR CUT RAZOR

HAIR CUT RAZOR

Nó cho phép cắt giảm được thực hiện bằng cách sử dụng trọng lượng bằng cách thay đổi cân bằng của trọng lượng và nhận ra các kiểu đẹp với tốc độ vượt trội và không làm hỏng tóc. Nó là một công cụ tuyệt vời để tạo ra tất cả các chiều dài, cấu trúc và kết cấu của cùng một lúc.
+84 948 001133