SWORD +carbon

Mô hình này hoạt động với ý tưởng táo bạo về việc đưa carbon vào phần tay cầm, và có độ bền và độ tin cậy vượt trội. Bằng cách sử dụng thiết kế cấu trúc được phát triển qua nhiều năm phát triển cắt kéo và công nghệ thống nhất vững chắc, chúng tôi đã thành công trong việc tích hợp kim loại và carbon để tạo ra những lợi thế chưa tồn tại cho đến bây giờ.
+84 948 001133